Tel:+998 71 150-7834
 

Akademik litsey

Академик лицей ҳақида

Тошкент Тиббиёт  Академияси  қошидаги академик лицейи Олий ва ўрта махсус  таълим , Ўрта махсус касб-ҳунар  таълим и марказининг 2006 йил 21 декабрдаги 202-сонли буйруғи асосида ташкил этилган. Унинг устави 2007 йилда Тошкент  шаҳар ҳокимияти, Ўрта махсус касб-ҳунар таьлими бошқармаси ва Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни Сақлаш вазирлиги томонидан тасдиқланган ва 2007 йил 5 июнда Собир Раҳимов туман хокимининг  №002015- 05 сонли қарори  билан  рўйхатга олинган.

Академик лицей Олий ва ўрта махсус  таълим  вазирлиги ва Соғлиқни Сақлаш вазирлиги тасарруфида бўлиб, унда 35 нафар педагог ходим, жумладан,  11  та бош ўқитувчи, 5 та етакчи ўқитувчи, 10 та катта ўқитувчи, 9 та олий маълумотли ўқитувчи фаолият кўрсатмоқда.  Улардан 24 нафарини аёллар ташкил қилади. 4 нафар фан номзоди  таълим  беради. Асосий штатдаги ўқитувчилар 35 нафарни, ўриндош ўқитувчилар 14 нафарни ташкил қилади.

Ҳозирда академик лицейнинг 20 та гуруҳида 548 нафар ўқувчи: 1-босқичда 190 нафар, 2-босқичда 179 нафар ва 3-босқичда 179 нафар ўқувчи   таълим  олмоқда.Ўзбек тилида  таълим  олувчи гуруҳларда 304 нафар шундан 140 нафар қиз, рус тилида  таълим  олувчи гуруҳларда 244 нафар ўқувчи 140 нафари қиз болалардир.

Академик лицейда 5 та кафедра, жумладан, биология, кимё, аниқ фанлар, ижтимоий фанлар, тиллар кафедралари фаолият юритмоқда. Лицей табиий фанларга йўналтирилган, биология, кимё, ҳозирги ўзбек адабий тили ва адабиёти (рус гуруҳларда рус тили ва адабиёти) фанлари чуқурлаштирилган ҳолда ўқитилади. Ўқувчилар,  асосан, тиббиёт олийўқувюртларига, биология вакимёфакультетларимавжуд институт вауниверситетларгатайёрланадилар.

Академик лицейдаўқув-тарбиявийишлар, илмийишларвамаънавий – маърифийтадбирларТошкент тиббиёт академияси билан узвий  ҳамкорликдаолибборилади. Жумладан,  Тошкент тиббиёт  академиясимаънавият-маърифатбўлими, ўқув-услубийбўлими, илмийишларбўлими, ахборот ресурс  бўлими  вабиологиккимё, гистология ватиббий биология, одам анатомияси, патологик анатомия,  педагогика, психология ватилларкафедраси, биофизика ва информатика, ваижтимоий-гуманитар  кафедралари билан , ТТА 1-клиникаси  билан , ЎзМУ, Тошкент   Давлат педагогика университети   билан Ўзбекистондаги Россия ҳамкорликваколатхонаси, Тошкент  педиатрия тиббиёт институтиқошидаги 1ва 2-сон академик лицейлар билан ҳамкорликишларийўлгақўйилган.

Буҳамкорликайниқса, иқтидорлиўқувчиларнишаҳар, Республика, жаҳонолимпиадаларигатайёргарликишларида  каттаёрдамберади. Анашундайҳамкорлик  натижасида академик лицей ўқувчиларишаҳар, Республика ва  Халқаромиқиёсдагифан  олимпиадаларидасовринлиўринларниэгаллабкелишмоқда. Буэсауларгаолий таълим муасасаларигаимтиёзлиқабулқилинишимкониятиниберади.

Академик лицейдаўқувчиларнингтаҳсилолишлариучунбарчашарт-шароитларяратилган. Замонавий техника  билан жихозланган тематик ўқувва  ўқув-лаборатория хоналари, 2 та компьютер хонаси, инновацион техник жиҳозланганахборот-ресурс марказига, 320ўринлизамонавийтадбирларзалигаэга.

Лицейдаёшларўртасидасоғломтурмуштарзинитарғиботқилишборасидаҳамбирқаторишларамалгаоширилган.  Ўқувчиларнингжисмонийтарбиябиланмунтазамшуғулланишлариучун ТТА “Шифокор” спорт мажмуаси  залидабарчашарт-шароитларяратилган. Ўқувчиларимизтурлимиқиёсдаги спорт мусобақалари, байрамларидафаолиштирокэтиб, фахрлиўринларниэгаллабкелмоқдалар.

Batafsil ma’lumot: www.ttaal.uz

Translate: Eng, Рус