Автореферат

Список кандидатских и докторских диссертаций, имеющихся в фонде ирц тма

Нурбоев Ф.Э. Сурункали жигар касалликлар персонал фармакотерапияси ва гепатопротекторлар фармакоэпидемиологияси

Ахмадалиев Р.У. Шиша ишлаб чиқаришдаги мавжуд гигиеник муаммоларни бартараф этиш тизимини такомиллаштириш

Ядгарова Г.С. Табиий ва сунъий озиқланишда бўлган болалар 

Норова М.Б. Қандли диабет билан оғриган болаларнинг

Абдашимов З.Б. Неврологик беморларда ишлатиладиган яллиғланишга қарши ностероид дори
воситалари ва анальгетикларнинг фармакоэпидемиологияси.

Юлдашева Н.Х.Тритерпен гликозидлар, флавоноидлар ва модификацияланган экдистероидларнинг тажрибавий қандли диабетда самарадорлик таъсирини фармакологик баҳолаш

Абдурахимова Л.А.  Ташқи секретор етишмовчилик билан кечувчи сурункали панкреатитларнинг фенотипик кечиш ҳусусиятлари

Докторлик (dsc) ва фалсафа доктори (phd) диссертациялари ҳимояси

2018 йилда 16  фан доктори ва 26 та фалсафа доктори илмий даражалари учун диссертациялар  ҳимоя қилинди:

 


Ф.И.О. Иш жойи Диссертация мавзуси ва ихтисослик шифри Илмий маслахатчи Химоя қилган  сана ва ҳужжати
1 Нарзикулова Қумрижон Исламовна(DSc) ТТА офтальмологиякафедраси Кўз юзасининг яллиғланиш касалликларини комплекс даволашни ишлаб чиқиш ва унинг самарадорлигини клиник-экспериментал баҳолаш14.00.08-офтальмология Бахритдинова Фазилат Арифовна, тиббиёт фанлари доктори, профессор 25.01.2018
2 Закирходжаев Рустамхон Аброрович(DSc) ТТА офтальмологиякафедраси Кўрув нерви нуқсрноарининг ташхиси ва даволашга тизимли ёндашув14.00.08-офтальмология Камилов Халиджан Махамаджанович, тиббиёт фанлари доктори
3. Набиева Дилдора Абдумаликовна(DSc) ТТА 1-сон факультет ва госпитал терапия кафедраси Подаграда жигар функцияси бузилишининг потогенетик ролини хисобга олган холда диагностика ва даволашнинг янги технологияларини ишлаб чикиш 145.00.05-Ички касалликлар Ризамухамедова Машхура Закировна, тиббиёт фанлари доктори, профессор 4.06.2018
4. Мирахмедова Хилола Тухтасиновна(DSc) ТТА 2-сон ички касалликлар кафедраси Псориатический артрит: вопросы диагностики, патогенеза и разработка  комплексной терапии  14.00.05-Ички касалликлар, 14.00.11-Дерматовенерология Рустамова Мамлакат Тулебаевна. тиббиёт фанлари доктори, профессор 29.05.2018
5. Адилбекова Дилором Бахтияровна(DSc) ТТА анатомия ва клиник антомия кафедраси Онадаги сурункали токсик гепатит шароитида туҳилган авлод меъда ва ичаги қон-томилари-тўқималарининг постнатал шаклланиши 14.00.02-Морфология 11.06.2018
6. Худайберганов Улуғбек(DSc) ТТА урология кафедраси 14.00.33-Жамият саломатлиги. Соғлиқни сақлашда менежмент.14.00.31-Урология Маматкулов Бахром Маматкулович, тиббиёт фанлари доктори, профессор, Акилов Фарход Атауллаевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор 26.06.2018
7. Азимова Севара Баходировна(DSc) ТТА нормал ва патологик физиология кафедраси Молекулярно-генетические аспекты патогенеза и их роль в прогнозировании клинического течения НСV-инфекции в Узбекистане  14.00.16- Нормал ва патологик физиология 14.00.05- Ички касалликлар Каримов Хамид Якубович, тиббиёт фанлари доктори, профессор 06.03.2018
8. Агзамова Гулнора Суннатовна(DSc) ТТА 1-сон факультет ва госпитал терапия кафедраси Кимёвий моддалар таъсирида жигарни сурункали шикастланишининг клиник-патогенетик ва терапевтик жиҳатлари 14.00.05 – Ички касалликлар 23.11.2018
9. Саттаров Ойбек Тохирович(DSc) ТТА 1-сон факультет ва госпитал жарроҳлик кафедраси Оптимизация эндовизульных технологий в хирургии абдоминальных грыж 14.00.27-Хирургия Хакимов Мурод Шавкатович, тиббиёт фанлари доктори, профессор 27.12.2018
10. Рахматуллаева Гульнора Кутбиддиновна(DSc) ТТА асаб касалликлари кафедраси Тугма бош мия кон-томирлари аномалиясидаги цефалгик синдромларнинг клинико-патогенетик структураси  14.00.13-Неврология Халимова Ханифа Мухсиновна, тиббиёт фанлари доктори, профессор 28.12.2018
11. Махамадаминова  Шоира Абдувалиевна(DSc) 3-ТТА клиникаси, ЛОР бўлими Болалар хикилдок папилломатозининг клиник-функционал тавсифи, ташхис ва даволашни такомиллаштириш 14.00.04- Оториноларингология14.00.36- Аллергология ва иммунология Абдуллаева Нигора Нусратовна, тиббиёт фанлари доктори, Исмаилова Адолат Абдурахимовна, тиббиёт фанлари доктори 28.09.2018
12. Нармухамедова НазираАзизовна (DSc) Саломатлик-3 лойихаси, Ўзбекистонда соғлиқни сақлаш тизимининг бирламчи бўғинини замонавий шаклда ташкиллаштириш жараёнида артериал гипертониянинг профилактикаси 14.00.33-Жамият саломатлиги. Соғлиқни сақлашда менежмент. Асадов Дамин Абдурахимович, тиббиёт фанлари доктори, парофессор 19.09.2018
13. Усманова Шахноза Эркиновна(DSc) “Мехр Шавкат” коллежи Патогенетические механизмы гастро- и нефропатии при нестероидной противовоспалитель-ной терапии ревматоидного артрита и пути коррекции выявленных нарушений 14.00.17-Фармакология ва клиник  фармакология Хамраев Аброр Асрорович, тиббиёт фанлари доктори, профессор 29.10.2018
14. Исламов ЗиёвуддинСадриддинович

(DSc)

Республика ихтисослапштирилган онкология илмийамалий тиббиёт маркази 14.00.08-офтальмология Бахриддинова Фазилат Арифовнатиббиёт

фанлари доктори,

профессор

6.07.2018
15. Алимухамедов Дилшод Шавкатович(DSc) Жамоат ва даволовчи оқатланиш учун махсус маҳсулотларни тиббий-биологик асослаш 14.00.07-Гигиена Шайхова Гули Исламовна, тиббиёт фанлари доктори, профессор 2.07.2018
16. Юсупов Азамат Фархадович(DSc) Кўз микрохирургияси Республика илмий-амалий тиббиёт маркази директори Ёшга боғлиқ макуляр дегнерация касаллигида кўзнинг функционал ҳолатини комплекс баҳолаш ва даволаш усулини танлаш 14.00.08-офтальмология Билалов Эркин Назимовичтиббиёт

фанлари доктори,

профессор

5.05.2018
17. Ахмадалиев Рустамжон Умаралиевич(PhD) ТТА Фарғона филиали Шиша ишлаб чиқаришдаги мавжуд гигиеник муаммоларни бартараф этиш тизимини такомиллаштириш   14.00.07-Гигиена Бахритдинов Шахоб Самраович,  тиббиёт фанлари доктори, профессор 30.11.2018
18. Юлдашева Мохигул Турдиалиевна(PhD)

 

 

ТТА Фарғона филиали Қалқонсимон без дисфункциясида тимуснинг хусусиятлари 14.00.02-Морфология Азизова Феруза ХусановнаТиббиёт фанлари доктори,

профессор

5.12.2018
19. Хайитов Илхом Баходирович(PhD) ТТА, хирургик касалликлар кафедраси Операциядан кейинги ва вентрал чурраси мавжуд  осилган коринли беморларни хирургик даволашни танлаш усуларини ишлаб чикиш  14.00.27-Хирургия Тешўаев Октябр Рухуллаевич, тиббиёт фанлари доктори 20.12.2018
20. Ашурова Муқаддас Джалолдиновна(PhD) ТТА Фарғона филиали Болалар “Меҳрибонлик” уйларининг шароитини гигиеник баҳолаш услубиётини такомиллаштириш 14.00.07-Гигиена Бахриддинов Шохоб Самаровичтиббиёт

фанлари доктори,

профессор,

07.12.2018
21. Гулямова Шахзода Сайпиддиновна(PhD) ТТА Малака ошириш кафедраси Сурункали юрак етишмовчилиги камқонлик билан кечганда клиник хусусиятлар ва даволашни мувофиқлаштириш 14.00.05-Ички касалликлар Гадаев Абдугафор Гадаевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор 6.11.2018
22 Туракулов Рустам Исматуллаевич(PhD) 3-ТТА клиникаси Сурункали юрак етишмовчилиги камқонлик билан кечганда клиник хусусиятлар ва даволашни мувофиқлаштириш14.00.06-Кардиология Гадаев Абдугафор Гадаевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор 6.11.2018
23. Тошматова Гузал Адилходжаевна(PhD) ТТА, таянч докторант Сут бези касаллиги мастопатиянинг алиментар профилактикасини махсуслаштирилган озиқ-овқат маҳсулотларни қўллаш орқали шакллантириш 14.00.07-Гигиена Эрматов Низом Жумакулович, тиббиёт фанлари доктори 17.11.2018
24. Эшбаев Эркин Абдухалимович(PhD) ТТА, таянч докторант Онасида преэклампсия бўлган чақалоқлар юрак қон-томир тизимининг патоморфологик хусусиятлари 14.00.15-Патологик анатомия Турсунов Хасан Зияевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор 5.07.2018
25. Рустамов Бахтиёр Бойсарович(PhD) Самарканд вилояти СЭНМ Қизил пальма ёғиниқўллашасосида  беморлар овқатини сифатини яхшилаш 14.00.07-Гигиена Эрматов Низом Жумакулович, тиббиёт фанлари доктори 5.07.2018
26. Курбонов Абдукодир Кенжаевич(PhD)

 

3-ТТА клиникаси Қизил пальма ёғиниқўллашасосида  беморлар овқатини сифатини яхшилаш 14.00.06-Кардиология Гадаев Абдугафор Гадаевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор 26.06.2018
27. Эшназаров Камолхужа Эшназарович(PhD) ССВ даволаш бўлими Тизза бўғими остеоартрозларини хирургик даволашни   такомиллаштириш 14.00.22-Травматология ва ортопедия Асилова Саодат Убаевна, тиббиёт фанлари доктори, профессор 18.05.2018
28. Маматмусаева Фотима Шайдуллаевна(PhD) ТТА таянч докторант, юқумли, боллар юқумли касалликлари кафедраси ассистенти Клинико-лабораторные особенности нарушений билиарной системы при вирусных гепатитах у детей 14.00.10-Юқумли касалликлар Туйчиев Лазиз Надирович, тиббиёт фанлари доктори, профессор 28.06.2018
29. Бозарипов Сойибжон Жонибекович(PhD) Диабетик нефропатия фонидаги сурункали буйрак етишмовчилигида упканинг нореспиратор фаолияти:(эксперим.исследование) 14.00.16-Нормал ва патологик физи-ология Охунов Алишер Арипович, тиббиёт фанлари доктори, профессор 14.06.2018
30. Шарипова Нилюфар Саидовна(PhD) БухДавТИ, Жамоат саломатлиги кафедраси Бронхиал астма,унинг хавф  омилларини комплекс тадкик килиш ва уларни камайтириш буйича профилактикчора-тадбирлар ишлаб чикиш 14.00.33-Жамият саломатлиги. Соғлиқни сақлашда менежмент. Маматкулов Бахром Маматкулович, тиббиёт фанлари доктори, профессор 31.05.2018
31. Ашрапов Жамшид Рауфович(PhD)

 

ТТА травматология, ортопедия, ХДЖ ва нейрожаррохлик кафедраси Супратенториальные глиальные  опухоли головного мозга у детей: (клиника, диагностика и лечение) 14.00.28-Нейрохирургия Алиходжаева Гулнора Алаутдиновна, тиббиёт фанлари доктори, профессор 17.05.2018
32. Эшмурзаева Аида Абдиганиевна(PhD) ТТА ички касалликлар пропедевтикаси кафедраси Клинико-патогенетические  аспекты развития ревматоидного артрита с учётом анемии и антианемической  терапии 14.00.05-Ички касалликлар Каримов Маъриф Шакирович тиббиёт фанлари доктори, профессор 18.05.2018
33. Хайдаров Азизжон Косимович(PhD)

 

ТТА Фарғона филиали Аппаратно-хирургические методы лечения при переломах пястных костей кисти 14.00.22-Травматология ва ортопедия Асилова Саодат Убаевна, тиббиёт фанлари доктори, профессор 18.05.2018
34. Ибрагимова Наргиза Сайфутдиновна(PhD)

 

Респубпублика спорт тиббиёти илмий-амалий тиббиёт маркази Клинико-патогенетические особенности течения, лечения и профилактики кожного зуда в условиях наличия коморбидных патологий  14.00.11-Дерматовенерология Садыков Абдушукр, Абдуганиевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор 25.05.2018
35. Эралиев Умид Эргашевич(PhD) ТТА ректор ёрдамчиси 14.00.10-Юқумли касалликлар Туйчиев Лазиз Надирович, тиббиёт фанлари доктори, профессор 26.04.2018
36. Тухтаева Нигора Хасановна(PhD) ТТА ички касалликлар пропедевтикаси кафедраси Оптимизация лечения и диагностики  ревматоидного артрита с учётом состояния микробиоценоза желудка и  Helicobacter pylori. 14.00.05-Ички касалликлар Каримов Маъриф Шакирович тиббиёт фанлари доктори, профессор 10.04.2018
37. Бекенова Гулчехра Тулеген кизи(PhD)

 

ТТА ички касалликлар пропедевтикаси кафедраси Структура лекарственных средств, используемых в лечении ревматоидного артрита и их клинико-фармакологический аудит в амбулаторном и стационарном  этапах 14.00.05- Ички касалликлар. 14.00.17- Фармакология ва клинич. фармакология Ризамухамедова Машхура Закировна, тиббиёт фанлари доктори, профессор, Мавлянов Искандар Рахимович, тиббиёт фанлари доктори, профессор 16.04.2018
38. Ботиров Муроджон Тургунбоевич(PhD)

 

ТТА Фарғона филиали Диабетик нефропатия фонидаги сурункали буйрак етишмовчилигида упканинг нореспиратор фаолияти:(эксперим.исследование) 03.00.01-Биокимё,биофизика Корабоев М.К., тиббиёт фанлари доктори, профессор 27.04.2018
39. Шодиев Гафур Баратович(PhD) Тошкент вилоят суд тиббиёт экспертизаси бошлиғи Судебно – медицинская оценка структурно-функциальных изменений лёгких при синдроме внезапной смерти младенцев (СВСМ) 14.00.24-суд тиббиёти Гиясов З.А., тиббиёт фанлари доктори, профессор 22.03.2018
40. Файзуллаев Ержан Русланович(PhD)

 

ТТА 1-клиникаси Судебно – медицинская оценка структурно-функциальных изменений лёгких при синдроме внезапной смерти младенцев (СВСМ)14.00.27-хирургия Каримов Шавкат Ибрагимович, тиббиёт фанлари доктори, профессор, ЎзРФА академиги  

 

16.02.2018

 

 

 

 

 

41. Атаханова Дилбар Орынбаевна(PhD)

 

ТошПТИ Нукус филиали Проблема загрязнения окружающей среды и его влияние на заболеваемость населения Респ.Каракалпакстан 14.00.07-Гигиена Шайхова Гули Исламовна, тиббиёт фанлари доктори, профессор 16.02.2018
42. Кхера Акшай(PhD) “Oreon” хусусий клиникаси Пролифератив диабетик ретинопатия ва катарактали беморларни даволашда витреал жарроҳлик усулини такомиллаштириш (прогностик жиҳатлар) 14.00.08-Офтальмология Бахритдинова Фазилат Арифовнатиббиёт

фанлари доктори,

профессор

18.01.2018

 

Translate: Eng Uzb