TTA haqida

      Тошкент Тиббиёт Академияси тарихига назар

Тошкент Тиббиёт Академияси тарихи узоқ 1935 йилдан бошланиб, Тошкент шахрида Ўрта Осиё университети негизида тиббий факультет ташкил этилган булиб, олий маълумотли даволовчи шифокорлар, фармацевтлар, гигиенист мутахассисларини тайёрлаган.

1990 йилларда Тошкент тиббиёт институтининг бир неча бинолари негизида 2 та тиббиёт олийгохлари: Биринчи Тошкент Давлат Тиббиёт ва Иккинчи Давлат Тиббиёт институтлари ташкил топган.

Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2005 йил 29 июль санасидаги 178-сонли Карори билан бекор килинган Биринчи ва Иккинчи Тошкент Давлат тиббиёт институтлари негизида Тошкент Тиббиёт Академияси 2005 йил 19 июль санасида Узбекистон Республикаси Президентининг «Тошкент Тиббиёт Академиясини ташкил этиш тугрисида» ги 3629-сонли Фармони асосида ташкил этилган.

Тошкент Тиббиёт Академияси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамаси хузуридаги Давлат тест маркази томонидан 2008 йилнинг 31 март санасида берилган 18-сонли сертификатига асосан олий таълим муассаси макомига эга булган.

Академияда 6 факультет, 50 та ижтимоий-гуманитар, тиббий-биологик ва клиник йўналишдаги кафедралар ва марказий илмий-тадкикот лаборатория фаолият юритади.

ТТА нинг клиник кафедралари академиянинг куп тармокли клиникасининг даволаш-ташхислаш булимларида жойлашган.

Академия кошида ажойиб тиббиёт тарих музейи мавжуд булиб, истаган киши Ўзбекистон республикаси тиббиётининг тарихи, замонавий холати ва истикболлари билан танишиб чикиши мумкин.

Академия кафедраларида 1000 га якин ўқитувчилар фаолият олиб борадилар, улардан 190 таси фан докторлари, 600 дан зиёд фан номзодлари, академиклар, хорижий академия илгор аъзолари, фан арбоблари, хизмат курсатган шифокор ва таълим ходимлари.

Тошкент Тиббиёт Академияси (Низомга мувофик) қуйидаги асосий йуналишларда фаолият олиб боради:

  • Ахолига кўрсатиладиган тиббий ёрдам сифатини яхшилаш мақсадида юкори малакали тиббий кадрларни тайёрлаш хамда соғликни сақлаш тизимини изчил такомиллаштириш жараёнида фаол иштирок этиш;
  • Ўқув жараёнида илгор таълим технологик усулларини кенг жорий этиш натижасида таълим тизимига инновацион мазмун киритиш;
  • Булажак шифокор мутахассисларни укиш жараёнида даволаш амалиётининг замонавий аник кўникмаларини эгаллаб боришларини таъминлаш ва бунинг учун барча зарур шароитлар яратиб бериш;
  • Шифокорлар фаолиятида атроф мухитдаги экологик узгаришларни хисобга олган холда профилактик йўналишни шакллантириш ва тиббиёт ходимларини тайёрлашнинг истикболли йўналишларини белгилаб олиш;
  • Республикада олий маълумотли тиббиёт кадрлар тайёрлаш, кайта тайёрлаш ва малакасини оширишда етакчи муассаса сифатида республикадаги барча тиббиёт ўқув юртлари, академия филиаллари фаолиятини услубий назорат килиб бориш ва такомиллаштириш, шунингдек тиббиёт, соғликни сақлаш, соғлом турмуш тарзи таргиботи йуналишларида илмий тадкикотлар олиб бориш;
  • Тиббиёт сохасидаги кадрларни тайёрлаш, кайта тайёрлаш ва малакасини ошириш билан бирга уларга ватанпарварлик, комил инсонийлик хис туйгуларини юксак даражада сингдириб бориш хамда ўз касбини эгаллашдаги интилишларида маънавий-ахлоқий фазилатларни хам шакллантириб бориш;
  • Тиббиёт кадрларини тайёрлашда ватанимиз ва хорижий илгор тажрибаларини тизимлаштириш ва уларни республика олий тиббий таълим жараёнига тадбик этиш.

Тошкент тиббиёт академияси раҳбарларининг жисмоний ва юридик шахсларнинг вакилларини қабул қилиш

ЖАДВАЛИ 

Лавозими Фамилияси, исми, шарифи Қабул қилиш куни ва вақти
1. Ректор ШАДМАНОВ Алишер Каюмович Ҳар куни (0800 -1000)
2. Проректор БОЙМУРАДОВ Шухрат Абдужалилович Сешанба (1500 -1700)

Жума (1500 -1700)

3. Проректор БОБОМУРАТОВ Турдиқул Акрамович Шанба (0800 -1000)

Пайшанба (1000 -1200)

4. Проректор АЗИЗОВА Феруза Лютпиллаевна Душанба (1500-1700)

Чоршанба (1500 -1700)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Rektori virtual qabulxonasi

Ishonch telefoni: +998 71 1507825

Translate: Eng Рус